Rector De Somerplein, Leuven

Bookmark and Share Print Page

Opwaardering drukke stadszone  

Het Rector De Somerplein is één van de centrale pleinen in Leuven. Tussen tal van recent opgewaardeerde publieke zones (Grote Markt, Martelarenplein, Bondgenotenlaan) ligt het Rector De Somerplein er ietwat rommelig en gefragmenteerd bij.

Het huidige plein is niet ingevuld als een klassiek plein: het is een drukke en complexe verkeerszone midden in de stad. Het Rector De Somerplein fungeert immers als belangrijk punt voor de stedelijke buslijnen. Maar de huidige situatie biedt onvoldoende comfort aan de busreizigers. Het plein zelf kan daarom ook niet de betekenis als representatieve publieke ruimte in het centrum van de stad waarmaken.

Kwalitatieve verblijfsruimte
De stad Leuven en De Lijn wensen daarom samen te werken aan de herinrichting van het Rector De Somerplein en het Margarethaplein. Het is de intentie om deze verkeersas om te vormen tot een plein, dat tevens als halte voor het openbaar vervoer functioneert. De heraanleg van het Rector De Somerplein geeft deze drukke stadszone nabij de Grote Markt een gepaste beeldwaarde en een duidelijke identiteit. Binnen het ontwerp wordt specifiek aandacht besteed aan de instandhouding van het plein als open stedelijke verblijfsruimte. Bovendien is het een uitdaging om bij het ontwerp te streven naar een plein dat doorheen de tijd een esthetische en ruimtelijk kwalitatieve entiteit blijft.

Aanpak verkeerssituatie
Voor de heraanleg van het Rector De Somerplein en Margarethaplein is gekozen voor een eenduidige aanpak. De samenhang tussen deze twee stedelijke ruimten wordt gerespecteerd en bij de heraanleg worden ze gelijkvormig aangepakt. De verkeerssituatie wordt grondig gewijzigd. De halte voor het openbaar vervoer neemt een belangrijke plaats in, waarbij de halte zelf als onderdeel van het plein een subtiele integratie krijgt. Een ondergrondse open fietsparking versterkt deze pool voor het fietsverkeer in de stad. Het autoverkeer wordt er nagenoeg volledig geweerd.

Zwakke weggebruiker
Doorheen het project wordt gezocht naar een comfortabele verweving van de verschillende gebruikers van de openbare ruimte. Er wordt speciale aandacht gegeven aan de mogelijke busbewegingen, en de voetgangers- en fietserstromen, met zoveel mogelijk voorrang aan de zwakke weggebruiker. Om conflictsituaties te vermijden, worden voldoende maatregelen genomen zonder dat het plein herleid wordt tot een verkeerstechnische ruimte.

Life cycle
De keuze om materialen uit de omgeving door te trekken in de heraanleg versterkt de identiteit van deze plek. Dit leidt tot een 'evident' project dat grotendeels opgaat in haar omgeving. Materiaalkeuzes zijn gebaseerd op de degelijkheid van de afwerking, op het duurzaam en esthetisch karakter en op de onderhoudvriendelijkheid. Er wordt gestreefd naar een ontwerp met een minimale 'life-cycle-costs'. Dit is het totaal van de ontwerp-, bouw-, beheer-, onderhouds- en exploitatiekosten.